Ochrona danych osobowych – Rekrutacja

Wyrażając zgodę akceptujesz, że zapoznałeś się z informacjami o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Walraven:

  1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
  2. Administratorem danych osobowych jest Walraven Sp. z o.o. z siedzibą ul. Isep 3; 31-588 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000141102, posiadająca nr NIP: 925-19-20-895, nr REGON: 977990316, kapitał zakładowy 2.000.000 zł.
  3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać informacje pod adresem: [email protected];
  4. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym. (w tym miejscu należy wymienić kategorie podmiotów, którym dane mogą by ujawniane)
  5. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).
  6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Pozostańmy w kontakcie

Lista produktów 0
Do góry!
Close

Oceania

Or visit our international website.