string(4) "page"
NULL

Ogólne Warunki Handlowe

§1

Zakres obowiązywania warunków

Niniejsze warunki sprzedaży dostaw i płatności obowiązują dla wszystkich umów zawartych od 1 stycznia 2003. Warunki Walraven uważa się również wtedy za obowiązujące, gdy warunki zakupów kupującego nie zostały bezpośrednio i wprost przyjęte przez Walraven. Poprzez przyjęcie oferty Walraven, akceptację (także dorozumianą) potwierdzenia zamówienia Walraven, odbiór towaru, gdy strony inaczej nie postanowiły, Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki umowy sprzedaży, również wtedy gdy są one sprzeczne z jego własnymi warunkami zakupów.

 

§2

Ceny

Obowiązują ceny w podawanych przez Walraven cennikach i ofertach. Ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny podajemy po złożeniu w Walraven zapytania. Ceny zawarte w ofertach wiążą przez okres obowiązywania oferty. Opracowanie i wycena techniczna nie uwzględnia sprzedaży w pełnych opakowaniach.  Ceny przedstawione w obowiązujących cennikach wiążą do dnia wydania nowego cennika. Oczywiste omyłki w sporządzonych ofertach nie obowiązują Walraven, a w ich miejsce wchodzą rzeczywiste uzgodnienia stron. Jeżeli wiążące ilości produktów nie są określone, kalkulacja przedstawiona przez Walraven zostanie oparta o założoną przez Walraven ilość produktów. Jeżeli Partner Handlowy odbierze mniejszą ilość od założeń z kalkulacji Walraven jest upoważniony do odpowiedniego podwyższenia ceny jednostkowej produktu.

 

§3

Dostawa

Dla wielkości dostawy wiążąca jest pisemna oferta Walraven lub pisemne potwierdzenie dostawy przez Walraven. Uzgodnienia dodatkowe i zmiany są ważne wtedy gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Walraven.
Przyjmuje się bazę dostawy jako magazyny Walraven w Krakowie. Dostawy odbywają się na koszt i ryzyko Kupującego. Opłata przewozowa w takim przypadku opłacana w miejscu przeznaczenia obciąża każdorazowo Kupującego. Dostawa na warunkach franko, w miejsce wskazane przez Kupującego w Polsce, tzn. na koszt Walraven następuje od wartości netto dostawy 1500 zł dla paczek i elementów o długości do 3 mb oraz 5000 zł netto dla elementów o długości powyżej 3 mb. W szczególnych przypadkach dla elementów o długości powyżej 3mb koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Kosztami przesyłek ekspresowych obciążany jest Kupujący.
Dla zamówień o wartości poniżej 1500 zł. netto zostanie doliczony narzut w wysokości 30 zł – dla wysyłek niezawierających elementów dłuższych niż 2 metry oraz 60 zł – dla wysyłek zawierających elementy do 3 metrów. Dla zamówień o wartości poniżej 5000 zł netto, zawierających elementy o długości powyżej 3 mb koszt transportu będzie ustalany indywidualnie.
Uzgodnione opakowanie niestandardowe zostanie odrębnie opłacone przez Kupującego. Produkty są dostarczane w oryginalnych standardowych opakowaniach Walraven. Sprzedaż wyselekcjonowanych produktów tylko w pełnych opakowaniach. Walraven zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu utrzymania uzgodnionego terminu dostawy. Opóźnienie w dostawie wynoszące 14 dni uprawnia do rezygnacji zamówienia przez Kupującego. Kupujący jest upoważniony do dostaw częściowych. Usługa cięcia profili jest dodatkowo płatna oraz wydłuża czas wysyłki do 48 godzin.

 

§4

Niezgodności dostaw

Niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami musi zostać zgłoszona pisemnie w ciągu 7 dni od daty dostawy. Po upływie tego terminu uznaje się przesyłkę za sprawdzoną względnie za zgodną z przedstawioną dokumentacją. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji niezgodności dostawy. Walraven zastrzega sobie prawo do uzupełnienia brakujących w dostawie produktów lub do ich zastąpienia innymi produktami, w każdym przypadku, żeby skorzystać z prawa do żądania uzupełnienia produktów lub ich wymiany, kupujący musi udowodnić istnienie podstaw do takiego działania. Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego towaru, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji. Odliczenie jest przy tym możliwe jedynie w zakresie uznania reklamacji lub w zakresie wynikającym z porozumień stron. Wszelkie niezgodności dotyczące dostaw należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail [email protected]

 

§5

Wyłączenie odpowiedzialności za towar

Walraven nie bierze odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za pośrednie lub bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych produktów, błędny ich montaż, względnie błędne uruchomienie przez Kupującego lub osoby trzecie, za naturalne zużycie produktów, za błędne obchodzenie się z produktami, zmiany materiałów, wpływ środków chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych. Produkty Walraven są częścią integralnych systemów montażowych, łączenie elementów Walraven z innymi nieznormalizowanymi elementami jest niedopuszczalne, o ile nie zostało zatwierdzone w formie pisemnej po stosownej weryfikacji technicznej.  Walraven odpowiada jednak w pełni za szkody wywołane jego umyślnym działaniem. Walraven nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie opóźnienia w dostawie. Walraven odpowiada za szkody spowodowane z jego winy do wartości dostawy przy realizacji której doszło do powstania szkody. Nie wyłącza się odpowiedzialność Walraven za utracone korzyści. W przypadku uwzględnienia reklamacji z tytułu wad, niezależnie od podstaw jej zgłoszenia, Walraven wymieni wadliwe produkty na wolne od wad. Wyłącza się inne uprawnienia Kupującego. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail [email protected]

 

§6

Warunki zapłaty

Wpływające do Walraven zapłaty za dostarczony towar są zawsze zaliczane najpierw na koszty obciążające kupującego (np. związane z transportem, z obsługą prawną windykacji), następnie na należne dla Walraven odsetki a następnie na najstarsze zadłużenie. W przypadku opóźnienia w terminowej zapłacie ceny Kupujący zostanie obciążony odsetkami ustawowymi. Kupujący nie jest upoważniony do kompensaty, potrącenia lub wstrzymania płatności jak również jakichkolwiek odliczeń. Zmiany powyższych ustaleń muszą zostać poprzedzone wcześniejszą, pisemną zgodą Zarządu Walraven lub osób upoważnionych. W przypadku nierzetelnego postępowania Kupującego, w szczególności nieterminowej płatności za dostarczone produkty, Walraven jest upoważniony do wstrzymania dalszych dostaw do momentu zapłaty zaległych wymagalnych płatności. Może też uzależnić dalsze dostawy od przedpłat. W stosunku do Klientów, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary Walraven zastrzega sobie prawo do żądania referencji od dotychczasowych ich dostawców, potwierdzających ich rzetelność handlową. W przeciwnym wypadku Walraven uprawniona jest wg swego uznania żądać od Kupującego zaliczki albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.

 

§7

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Do pełnej zapłaty ceny za każdą z dostaw towaru, produkty ją tworzące są własnością Walraven. Przyjmuje się przy tym, że własność Walraven stanowią produkty znajdujące się w magazynach klienta, niezamontowane w obiektach budowlanych, do wartości w jakiej brak zapłaty. Przy wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz Walraven przed wprowadzeniem postępowania. Kupujący przed ostatecznym zaspokojeniem należności Walraven nie jest upoważniony do przenoszenia prawa własności i do zastawiania towaru. Przed ustanowieniem zastawu jak również pozostałych ograniczeń praw Walraven przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Walraven o tym fakcie. W razie braku zapłaty ceny lub innych należności Walraven uprawniony jest do odbioru dostarczonych produktów a Kupujący, wyłączony z jakichkolwiek praw do zachowania towaru i zobowiązany do wydania towaru. Dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia prawa własności jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez Walraven nie oznaczają odstąpienia od umowy i jest traktowane jako windykacja zadłużenia. Przy zwrocie dostarczonego towaru zobowiązanie Kupującego wobec Walraven pozostaje ważne. Walraven, najlepiej jak to jest możliwe, spróbuje spieniężyć przyjęty ponownie towar poprzez wolnorynkową sprzedaż. Przychody z tej sprzedaży zostaną rozliczone z należnością. Wszystkie koszty zwrotu towaru i jego spieniężenia ponosi Kupujący. Przyjmuje się ryczałtową wartość kosztów spieniężenia wynoszącą 50% przychodów ze sprzedaży spieniężonych produktów włączając podatki.

 

§8

Rezygnacja z zamówienia

Jeżeli Kupujący wycofa się bez uzasadnienia z umowy sprzedaży przed odbiorem towaru lub odmówi odbioru towaru, jest zobowiązany na skutek takiego wycofania pokryć powstałe w Walraven szkody w ryczałtowej wysokości 10% wartości netto dostawy jak również pokryje koszty transportu towaru do swej siedziby, jeśli miał on miejsce.

 

§9

Zwrot towaru

Towar zakupiony w Walraven Sp. z o.o. podlega możliwości zwrotu do 1 roku od dnia zakupu. Towar zakupiony w Walraven Sp. z o.o., posiadający określoną datę przydatności podlega możliwości zwrotu do 1 roku od dnia zakupu, ale nie później niż 0,5 roku przed upływem terminu przydatności. Zapytania o możliwość dokonania zwrotu należy kierować na adres e-mail [email protected] Każdorazowo zapytanie o możliwość zwrotu powinno zawierać wyjaśnienie, jaki jest powód potrzeby jego dokonania. Walraven Sp. z o.o. ma 5 dni roboczych na przesłanie odpowiedzi w sprawie zapytania o możliwość zwrotu. Podstawę podjęcia decyzji przez Walraven Sp. z o.o. stanowią:
– podanie powodu,
– data zakupu zwracanego towaru oraz dokumenty odniesienia (dokument zakupu),
– ilość zwracanych produktów.
Odpowiedź ze [email protected] przesyłana jest zwrotnie na adres, z którego wystosowane zostało zapytanie i zawiera ona opcjonalnie:
– całkowitą akceptację – na wszystkie produkty z zapytania,
– częściową akceptację – na wybrane produkty,
– odmowę – jeśli zapytanie nie jest zgodne z regulaminem zwrotów.
W przypadku akceptacji (całkowitej lub częściowej) Klient zobowiązany jest respektować poniższe warunki:
– zwracany towar powinien znajdować się w oryginalnych kartonach Walraven,
– zwracany towar powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej odsprzedaży,
– koszty i organizacja transportu po stronie Nadawcy,
– zwrotu towaru do magazynu Walraven należy dokonać do 5 dni roboczych od dnia uzyskania akceptacji (nadesłanie zwrotu w terminie późniejszym może spowodować nie przyjęcie przesyłki).
Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego. Po otrzymaniu zwrotu do magazynu Walraven, zostanie sprawdzona jego zawartość, zarówno zgodność z zadeklarowaną ilością jak również jego jakość. W przypadku braku zastrzeżeń, zostanie wystawiona Faktura korygująca i wysłana na wskazany adres e-mail Zwracającego do 10 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu do magazynu Walraven Sp. z o.o. Wszelkie zapytania i zwroty rozpatrywane są do końca listopada danego roku ze względu na przygotowania do inwentaryzacji.

 

§10

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich. O przypadku siły wyższej strona nią dotknięta zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę. Jeżeli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron może, bez skutków prawnych odstąpić od umowy, która nie może być zrealizowana z powodu siły wyższej.

 

§11

Poufność

Każdy z Partnerów umowy w trakcie prowadzonych wspólnie interesów otrzymuje wszystkie materiały (do tego zalicza się również wzory, modele i dane) i wiedzę do wykorzystania przy realizacji wspólnych celów. Z taką samą troską będzie utrzymywał te materiały i wiedzę w tajemnicy przed osobami trzecimi.

 

§12

Nieważność

Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.

 

§13

Miejsce wykonania, właściwość sądów

Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez rzeczowo właściwe Sądy.

 

§14

Wyjaśnienie oznaczenia wyrazów

Przez słowo dostawa zasadniczo rozumie się fizyczne przewiezienie towaru do Kupującego i jego wydanie. Słowo to może tez oznaczać umowę sprzedaży konkretnej partii produktów, jeśli wynika to z kontekstu zapisów niniejszych warunków sprzedaży.

 

§15

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną lub jednoosobowym przedsiębiorcą prowadzącym działalność także w formie spółki cywilnej

 

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Walraven Sp. z o.o. z siedzibą ul. Isep 3; 31-588 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000141102, posiadająca nr NIP: 925-19-20-895, nr REGON: 977990316, kapitał zakładowy 2.000.000 zł.
  2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem: [email protected];
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Walraven:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy;

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;

c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zawarcia umowy, realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji;

d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem z Kupującym

4. W ramach prowadzonej działalności Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym;

b) bankom i instytucjom finansowym w ramach realizacji płatności bezgotówkowych;

c) organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.

5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do archiwizacji dokumentacji.

6. Kupujący, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy sprzedaży i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku zgody jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.

 

§16

Informacje i  oświadczenia o przetwarzaniu danych w przypadku przekazywania danych osobowych reprezentantów Kupującego oraz jego pracowników lub współpracowników

 

  1. Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:

a) Kupujący oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazał Sprzedawcy;

b) Walraven oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazał Kupującemu.

2.Kupujący oświadcza, iż wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, spoczywające na Walraven, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione Walraven, w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. Walraven wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści przez Kupującego osobom, których dane osobowe zostały Walraven udostępnione w związku z realizacją umowy sprzedaży, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:

a) Administratorem danych osobowych przedstawicieli, pracowników i innych osób współpracujących Kupującego jest Walraven Sp. z o.o. z siedzibą ul. Isep 3; 31-588 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000141102, posiadająca nr NIP: 925-19-20-895, nr REGON: 977990316, kapitał zakładowy 2.000.000 zł.

b) we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem: [email protected];

c) udostępnione Walraven dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Walraven a Kupującym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane – Kupującego, a także prawnie uzasadniony interes Walraven, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami;

d) Walraven przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Kupującego, który jest źródłem pochodzenia danych;

e) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym.

f) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Walraven odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

Pozostańmy w kontakcie

Lista produktów 0
Do góry!
Close

Oceania

Or visit our international website.