Všeobecné obchodní podmínky

 

  1. Všeobecná ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy mezi společností Walraven s.r.o., se sídlem Bezděčín 88, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika, IČ: 48171476, DIČ: CZ48171476, v obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 96070, Městský soud v Praze a druhou smluvní stranou.

  1. Vymezení pojmů

Následující pojmy užité v textu těchto všeobecných obchodních podmínek s velkými písmeny budou mít níže uvedený význam:

„Dodavatel“ znamená společnost Walraven s.r.o.;

„Odběratel“ znamená osobu nebo společnost, která uzavřela s Dodavatelem Rámcovou dohodu nebo Smlouvu;

„Ceník“ znamená aktuální ceny, které jsou uvedeny k jednotlivým Produktům, zařazeným v Katalogu;

„Dodací list“ představuje doklad o předání Zboží Odběrateli, a tedy jednak dodací list nebo obdobný doklad vystaven Dodavateli ze strany Odběratele;

„Dokumentace“ znamená zejména manuál užívání Zboží, návod k použití, prohlášení o shodě výrobku, piktogram uvedený na Zboží nebo obalu, příbalový leták a další dokumentace poskytnutá Dodavateli v souvislosti s prodejem a užíváním Zboží;

„Dopravce“ znamená třetí osobu, která je ve smluvním vztahu s Dodavatelem, a která zajistí doručení Zboží Odběrateli na místo určení;

,,Katalog“ představuje souhrn katalogových listů v rámci katalogu Produktů na daný rok, jakož i jednotlivé katalogové listy nových Produktů. Katalog je dostupný v sídle Dodavatele, u obchodního zástupce a na internetové stránce www.walraven.com/cz;

„Smluvní vztah“ znamená vztah ze Smlouvy nebo Rámcové dohody, která se uzavírá v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Odběratele;

„Objednávka“ znamená jakoukoliv ústní či písemnou objednávku Produktů;

„Ostatní služby“ znamená doprava, školení a technické poradenství;

„Produkty“ znamenají Zboží a Ostatní služby;

„Rámcová dohoda“ znamená smlouvu mezi Dodavatelem a Odběratelem upravující rabatové a další podmínky, za nichž budou uzavírat jednotlivé Smlouvy a dodávat si Produkty;

„Smlouva“ znamená písemnou či ústní smlouvu mezi Dodavatelem a Zákazníkem o dodávce konkrétních Produktů, jakož i o zajištění Ostatních služeb na základě Objednávky;

„VOP“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky;

„Odběratel“ znamená osobu, která s Dodavatelem uzavřela Smluvní vztah;

„Zboží“ znamená zboží nabízené v Katalogu nebo na stránkách www.walraven.com/cz;

  1. Nabídka sortimentu

Ucelená nabídka sortimentu Dodavatele je uvedena v Katalogu a Ceníku pro konkrétní platné období. Případné dílčí změny v sortimentu, cenách či rabatových podmínkách jsou vždy včas oznamovány všem Odběratelům, a to v písemné nebo elektronické podobě. Tyto VOP se jako Rámcová dohoda vztahují na prodej Zboží, které má Dodavatel ve svém katalogu, jakož i na Ostatní služby, které Dodavatel dodá.

  1. Objednávky

Objednávky lze přijímat telefonicky, emailem ([email protected]), poštou nebo osobně. Dodavatel se zavazuje dodávat Odběrateli Zboží na základě písemných Objednávek v dohodnutém druhu, množství a termínech. Dodavatel se zavazuje dodávat Zboží za ceny uvedené ve svém ceníku, platném pro konkrétní období a dle Rámcové dohody. V Objednávce Zboží Odběratel zejména uvede: označení firmy Odběratele, objednací číslo druhu a množství Zboží, termín dodávky, místo určení, datum Objednávky (listinnou objednávku opatří otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby). Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli kupní cenu určenou dle Rámcové dohody nebo Smlouvy a v příloze Smlouvy, či přílohách, které ji později nahradí.

  1. Termíny dodávek

Zboží je expedováno každý pracovní den. Objednávka musí být Dodavateli doručena max. do 12.00 hod. požadovaného dne expedice (objednávky doručené po této lhůtě jsou expedovány následující pracovní den). Zásilka je Odběrateli doručena zpravidla do 24 hodin ode dne expedice (v případě zásilky přesahující některý z rozměrů 3 m, může být zásilka doručena později, cca 48 hodin), pokud není dohodnuto jinak. Pokud není v době příjmu Objednávky objednané Zboží v dostatečném množství skladem či není vedené jako skladová položka Dodavatele, musí být o tomto Odběratel informován a pokud souhlasí s rezervací daného Zboží, bude mu toto dodáno v nejkratším možném termínu. Nový termín dodání je stanoven vzájemnou dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem. V případě Objednávky neskladového Zboží nebo Ostatních služeb jsou dodací podmínky a případně i cena dohodnuty individuálně.

  1. Způsob dopravy a její úhrada

Zboží je dodáváno Odběrateli pomocí Dopravce. Způsob úhrady nákladů na přepravu je uveden v rabatových podmínkách, přepravní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách walraven.com/cz. Není-li uvedeno jinak, Dodavatel hradí dopravu za podmínky, že fakturovaná cena Odběrateli dopravované dodávky (zásilky) činí nejméně 5 000 Kč bez DPH (nebo 200 EUR). Nebezpečí škody na Zboží přechází jeho předáním Odběrateli nebo, je-li Zboží odesíláno prostřednictvím Dopravce, jeho předáním prvnímu Dopravci k přepravě pro Odběratele. Ujednaným místem určení dodávky Zboží je místo uvedené na Objednávce, není-li určeno, má se za to, že je to místo, kam je Zboží Odběrateli obvykle dodáváno nebo místo jeho sídla. Převzetí dodávky Zboží potvrdí Odběratel v Dodacím listě vystaveném Dodavatelem podpisem oprávněné osoby zpravidla doplněným otiskem razítka Odběratele, případně dalším identifikačním znakem. Dodací list musí obsahovat všechny obvyklé údaje, zejména údaje o Dodavateli a Odběrateli, datu Objednávky, druhu, množství. Oprávněnou osobou k převzetí dodávky zásilky je v místě určení dodávky osoba, o níž to lze obvykle vzhledem k okolnostem (času a místu předání místu určení dodávky Zboží), rozumně předpokládat. Osobní odběry musí Odběratel uvést na objednávku nebo předem telefonicky avizovat. Provozní doba obchodního oddělení a expedičního skladu: Po–Čt 07.00 – 16.00 hod, Pá 07.00 – 12.00 hod.

  1. Cena a platební podmínky

Ceny uvedené v ceníku Dodavatele jsou smluvní a představují DPC (doporučené prodejní ceny pro konečného zákazníka). Rabatové podmínky ze základního ceníku jsou nedílnou součástí Rámcové dohody, odběratel je obdrží samostatně. Rabatové podmínky jsou přiznávány Odběratelům individuálně s platností po určité období. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodního rabatu a stávajících obchodních podmínek v případě prodlení s úhradami dodávek. Případné změny musí Dodavatel oznámit Odběrateli písemně nebo emailem. Pro poskytnutí příslušného rabatu musí být splněna podmínka minimální hodnoty Objednávky ve stanovené výši (viz Rabatové a obchodní podmínky). V případě zkrácené úhrady poskytuje Dodavatel skonto (viz Rabatové a obchodní podmínky). Na platbu dodávky Zboží poskytuje Dodavatel běžnou standardní splatnost 14 dní. Podkladem k zaplacení ceny Produktů je faktura jako daňový doklad, který má náležitosti stanovené právním předpisem. Cena je splatná ve lhůtě, která je pro splatnost uvedena na daňovém dokladu. Odběratel je povinen zaplatit cenu za dodané Zboží nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře. Tím se rozumí, že daná částka bude nejpozději v den její splatnosti připsána na účet Dodavatele. Dodavatel je oprávněn na Odběrateli požadovat, aby před uzavřením Smlouvy nebo i kdykoliv v průběhu smluvního vztahu poskytl Dodavateli sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajištění svého závazku k zaplacení ceny Zboží formou bankovní záruky, ručitelského prohlášení, předkupního práva, zástavy apod. Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli změnu svého bankovního spojení. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem Dodavatele. Odběratel při úhradě faktury po lhůtě splatnosti zaplatí smluvní pokutu 0,05 % za každý den prodlení.

  1. Reklamace a záruka

Na Zboží je poskytována záruka po dobu 24 měsíců. Záruka se vztahuje na povrchovou úpravu, funkčnost, provedení, zaručenou nosnost. Reklamace je vyřizována okamžitou výměnou za nový výrobek. Na označené výrobky je poskytována záruka delší než dva roky při dodržení podmínek uvedených v samostatném prohlášení, které je zařazeno v kapitole Technické dokumentace katalogu výrobků. Odběratel je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat jeho úplnost a neporušenost. Pokud je Zboží dodáno přepravní společností, je Odběratel povinen zásilku převzít důkladně a případnou neúplnost, poškození či jiné nesrovnalosti řádně zapsat do přepravního listu. V opačném případě není možné po přepravní společnosti požadovat náhradu škody a má se tedy za to, že Odběratel převzal zásilku úplnou. Na správnost dodávky objednaného Zboží poskytuje Dodavatel záruku po dobu 3 dnů ode dne převzetí Zboží. Zjištěné eventuální nesrovnalosti (záměna Zboží, dodávka neobjednané položky apod.) se řeší dle dohody mezi Odběratelem a Dodavatelem. Náklady na řešení této reklamace (zaviněné ze strany Dodavatele) nese Dodavatel. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vyplývající z poradenství nebo informací poskytnutých Odběratelům, pokud s tím výslovně a písemně nesouhlasí.

Záruka se nevztahuje na následující skutečnosti: Používání Zboží v rozporu s předanou Dokumentací; použití Zboží k jiným účelům, než je určeno; působením přírodních sil či jiných vnějších událostí, neodborné manipulace, které nezpůsobil Dodavatel ani Dopravce.

  1. Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále jen GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů najde Odběratel na internetových stránkách: www.walraven.com/cz

  1. Závěrečná ustanovení

Veškeré obchodní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. VOP upravují základní podmínky prodeje Zboží Dodavatelem, a pokud se odchylují od dispozitivních norem účinných právních předpisů, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky Odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu Dodavatele, není-li v konkrétní Smlouvě mezi Odběratelem a Dodavatelem sjednáno jinak.

Smluvní strany se zavazují zachovávat veškerá, na všeobecné podmínky navazující ujednání v souvislosti s tímto Smluvním vztahem, jako obchodní tajemství a nesdělovat je třetím stranám.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhlášeny s účinností od 1. 1. 2022.

Buďme v kontaktu

Soupiska materiálu 0
Nahoru
Close

Asia

Or visit our international website.